Stavební dozor je pojem, který si mnozí vykládají dle svého uvážení.

U laické veřejnosti se jedná o člověka / specialistu, který „dohlédne“ na jejich stavbu, tak aby byla v pořádku, dle platných norem a dle odsouhlaseného projektu.

Pojem Stavební dozor je, ale konkrétně ukotven a definován legislativou a je dán takto:

Stavební dozor je ve stavebním zákoně označován pro kontrolu prováděných stavebních prací. Kontrolu vykonává jednak stavební úřad, tak i fyzická osoba, která je přítomna na stavbě.

Pokud se jedná o stavbu, která vyžadovala stavební povolení, či ohlášení a stavebník ji provádí svépomocí (zejména stavby RD do 150 m2), je jeho povinností stavební dozor zajistit v podobě funkce „stavbyvedoucího“ nebo osoby vykonávající stavební dozor.

Zjednodušeně řečeno: pokud stavíte svépomocí, musíte zajistit stavební dozor / stavbyvedoucího. Pokud je stavba prováděna dodavatelsky (firmou), je povinnost zajištění stavebního dozoru / stavbyvedoucího v jejich povinnostech.

Stavební dozor / stavbyvedoucí je fyzická osoba, která disponuje autorizací v daném oboru, což znamená, že je technicky i teoreticky zdatná v řešení dozorování dané stavby.

Mezi další pojmy, které se v souvislosti se stavebním dozorem užívají a vzájemně zaměňují jsou: Technický dozor investora (TDI) a Autorský dozor (AD).

  • Technický dozor investora, nebo dle stavebního zákona přesněji Technický dozor stavebníka je osoba, která kontroluje kvalitu prováděných prací, soulad s ověřenou projektovou dokumentací, po dohodě s investorem může kontrolovat i výkazy stavebních prací v kontextu čerpání finančních prostředků.
    Kvalifikační nároky či požadavky nejsou ze zákona stanoveny a pokud to nestanoví jiný dokument jinak může tuto funkci vykonávat jakákoliv osoba, ve kterou má investor důvěru. Dle mého názoru by tou osobou měla být osoba s potřebnými znalostmi i zkušenostmi v oboru.
    U staveb financovaných z veřejného rozpočtu, je stavebník povinen zajistit výkon funkce Technického dozoru stavebníka.
  • Autorský dozor – jedná se opět o dozorovou činnost, kterou v tomto případě provádí autor projektu – projektant. Jedná se především o kontrolu průběhu stavby v souladu s navrženým projekčním řešením.