RD Horní Krupá, č. par. 1772/67, okres HB

3 / 2016

Předmětem stavebních prací je novostavba rodinného domu, jednopodlažní, nepodsklepený, s neobývaným podkrovím. Kce střechy je navržena jako vazníková konstrukce sedlového tvaru nebo jako klasická dřevěná kce krovu. Střešní kce neobsahuje štíty, sklon střešní roviny činní 25°. Půdorysný rozměr hlavního objektu je cca 7,7 x 11,8 m, na tuto hmotu těsně navazuje terasa o rozměrech cca 3,0 x 11,5 m, která je opatřena pevným / posuvným stíněním, které kombinuje funkce slunolamu a větrolamu. Možnost posunu jednotlivých polí umožňuje dle potřeby a aktuálních klimatických podmínek reagovat na potřeby zastínění. Terasa s hlavním objektem je zastřešena jednou střešní konstrukcí o celkovém půdorysném rozměru (se započtením přesahů střešní roviny cca 0,65m činí 13,12 x 11,795m. Zastavěná plocha je 10,495 x 11,82 m tedy 124,05 m2.

Nosná konstrukce hlavní obytné části je navržena z vápenopískových bloků šíře 200 mm. Nosná konstrukce vynesení střešní kce terasy je navržena jako ocelová konstrukce vynesená na základových patkách.

Osazení objektu v terénu vychází z navržené přilehlé obslužné komunikace, tak aby osazení objektu nevyžadovalo značných zemních prací. Osazení je navrženo převážně na násypu s ohledem svažitého terénu směrem na západ.

Je navrženo volné parkovací stání pro 2 osobní automobily.

Objekt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem, který bude ohřívat topnou vodu do podlahového vytápění a radiátorů, zároveň ohřívat teplou vodu do vnitřních rozvodů domu. Předpokládá se s osazením akumulační nádrže, která bude nahřívána kondenzačním kotlem popřípadě solárními panely osazenými na střešní konstrukci (solární panely jsou variantou a v 1. fázi se s jejich aplikací nepočítá – pouze příprava). Odtah spalin od kondenzačního kotle je navržen jako přímý odtah přes střešní konstrukci. Nasávání spalinového vzduchu je doplněno do jednoho průduchu s odtahem spalin.

Zastavěná plocha všech nově navržených objektů: 124,05 m2