RD Dobronín, č. par. 296/15 Dobronín

4 / 2016

Předmětem stavebních prací je novostavba rodinného domu, jednopodlažní, nepodsklepený, s neobývaným podkrovím a s garáží. Kce střechy je navržena jako vazníková konstrukce sedlového tvaru nebo jako klasická dřevěná kce krovu. Střešní kce neobsahuje štíty, sklon střešní roviny činní 22°. Obytná část je téměř čtvercového půdorysu o rozměrech 11,72 x 12,85 m, k ní navazující garáž je rozměru 4,8 x 6,6m. Obytná část s garáží jsou zastřešeny jednotnou střešní konstrukcí o celkovém půdorysném rozměru (se započtením přesahů střešní roviny cca 0,65m) činí 17,8 x 14,1m. Zastavěná plocha je 179 m2.

Nosná konstrukce hlavní obytné části je navržena z vápenopískových bloků šíře 200 mm. Pomocné nosné sloupy jsou navrženy z bloků ztraceného bednění o rozměru 0,5×0,2 m, které jsou umístěny v rozích u garáže.

Osazení objektu v terénu vychází z navržené přilehlé obslužné komunikace, tak aby úroveň podlahy uvnitř objektu byla cca 15cm nad terénem vozovky. Osazení je navrženo převážně na násypu s ohledem svažitého terénu směrem na jiho-západ.

Parkování je navrženo v kryté garáži, popřípadě na zpevněné ploše před vjezdem do garáže.

Objekt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem, který bude ohřívat topnou vodu do podlahového vytápění a radiátorů, zároveň ohřívat teplou vodu do vnitřních rozvodů domu. Nepředpokládá se s osazením akumulační nádrže. Odtah spalin od kondenzačního kotle je navržen jako přímý odtah přes střešní konstrukci samostatným kouřovodem. Nasávání spalinového vzduchu je doplněno do jednoho průduchu s odtahem spalin. Objekt je doplněn o krbovou vložku na pevné palivo a to dřevěná polena – odkouření je navrženo komínovým tělesem; přívod spalinového vzduchu je navržen jako externí přisávání vedené kolektorem pod úrovní podlahy. Přesné řešení dle projektu vytápění.

Zastavěná plocha: 179,3 m2
Zpevněné plochy – vjezd do garáže: 37,6 m2
Zpevněné plochy – terasa: 43,5 m2