RD Zrzavého, č.par. st. 369 Jihlava

2 / 2016

Předmětem stavebních prací je komplexní rekonstrukce, přestavba a přístavba stávajícího rodinného domu, který je součástí dvojdomku. V rámci stavebního záměru dojde k demontáži stávající střešní kce, bude demontována přístavba z roku 1979 (3,75 * 8,7m) a na jejím místě bude vystavena přístavba nová (8,19 * 8,84m). Terasa nad původní přístavbou bude zrušena a konstrukce střešní roviny budeme mít podobu plné valby. Nadezdívka ve 2NP bude zvýšena o 300 mm a hřeben bude navýšen o 610 mm. Je navržena kompletně nová konstrukce střešní konstrukce včetně všech souvisejících vrstev. Přístavba je navržena jednopodlažní s plochou střechou s odvodem dešťové vody přes atiku do obvodových svodů. Navržena je změna vnitřní dispozice včetně nových vnitřních dělících konstrukcí z SDK. Další součástí stavebního záměru je vybudování objektu garáže (SO.06), jedná se o jednopodlažní objekt půdorysného rozměru 5,6 * 8,6 m se sedlovou střechou s výškou hřebene 5,27 m nad upraveným terénem. Návrh objektu SO.06 vychází z návrhu stejného objektu na sousedním pozemku č. 130/17, je navržena shodná podoba i jednotlivé konstrukce.

Jako kryté průjezdné stání je navržen objekt SO.05, který navazuje na hlavní objekt RD (SO.01), jedná se o stavbu s plochou střechou s přesahujícím lemem konstrukce, který přechází až přes uliční fasádu hlavního objektu RD.

Součástí stavebního záměru je rozšíření vjezdu na pozemek ze stávající šíře 3,0 m na nově navrženou šíři 4,5 m (viz výkres č. „01a Situace – rozšíření vjezdu“) s tím související úpravy stávajícího oplocení (plot zděný z lámaných kamenů, vyzděné sloupky a dřevěná výplň jednotlivých polí)

Objekt bude vytápěn plynovým kotlem, který bude ohřívat topnou vodu do podlahového vytápění a radiátorů, zároveň ohřívat teplovou vodu do vnitřních rozvodů domu. Stávající komínové těleso má 2 průduchy, dojde k novému vyvložkování na požadované parametry teploty a agresivity spalin z plynového kotle, 2. průduch bude určen pro odvětrání koupelny v 1NP.

Zastavěná plocha všech nově navržených objektů: 259,81 m2