RD Dobronín, č. par. 141/1

4 / 2017

Předmětem stavebních prací je celková rekonstrukce stávajícího dvojdomku – jedné poloviny. Součástí rekonstrukce je demontáž stávajícího přístavby vstupu se zádveřím, demontáž celé střešní kce, včetně štítové stěny na úroveň stropní konstrukce.

Nově je navržena přístavba s novým vstupem a novým schodištěm do 2NP. Tato přístavba je navržena z tvárnic Ytong o tloušťce 300 mm + KZS ETICS tl. 160 mm; velikost přístavby 2,46m x 4,817m. Uvnitř dispozice domu dojde k zastropení původního schodišťového prostoru, odstranění původního schodiště, vybourání podlahového souvrství a zhotovení nové skladby podlah, včetně nyní chybějící tepelné izolace.

2NP je navržena z broušených tvárnic typu Therm o tloušťce 240 mm + KZS ETICS tl. 160 mm.

Novým návrhem celkové hmoty domu dochází ke změně typu střešní kce ze sedlové se sklonem 42° na sedlovou s výrazně mírnějšími sklony a to 15,5°směrem k hlavní ulici a 14° směrem do zahrady, tento typ střešní konstrukce byl zvolen na základě požadavků stavební komise obce Dobronín a s ohledem k maximálnímu využití půdorysné plochy a také k docílení minimálních odstupů od elektrického vedení, které probíhá nad novou částí přístavby, společnosti E.ON.

Způsob vytápění je nově navržen formou plynového kondenzačního kotle umístěného v 1NP v koupelně, odtah spalin je navržen do stávajícího komínového tělesa, které bude nově vyvložkováno spolu s osazením vnitřního průduchu pro nasávání spalovacího vzduchu, jeden průduch tedy bude sloužit pro odtah spalin i nasávání spalovacího vzduchu. 2. průduch stejného komínového tělesa je určen k odvětrání koupelny a vedlejšího WC formou axiálních ventilátorů. V přízemí je navrženo podlahové teplovodní vytápění + v přechodném období možnost topení v krbových kamnech umístěných v obývacím pokoji a zaústěným do 2. komínového tělesa. Ve 2NP je navržena otopná soustava tvořená deskovými radiátory + v přechodném období možnost topení v krbových kamnech umístěných v obývacím pokoji spojeným s jídelnou. Přesné řešení dle projektu vytápění, které není součástí této projektové dokumentace.

Dispozice je dělena pomocí zděných příček tl. 150 mm v 1NP a pomocí SDK příček tl. 150 mm ve 2NP.

Střešní konstrukce je sedlová, tvořená krokvemi osově vzdálenými cca 800 mm s využitím nadkrokevní izolace a přiznané, pohledové podobě krokví a kleštin z interiéru. Výška hřebene je +7,520.

Stávající obvodová konstrukce v přízemí má navrženo KZS ETICS tl. 160 mm. Taktéž je navrženo zateplení základových kcí min. 500 mm pod úroveň upraveného terénu.

Zastavěná plocha: 90,5 m2
Zastavěná plocha pouze nové přístavby: 11,88 m2

Půdorys 1NP