RD Herálec, ŽnS, č. par. 556/77

12 / 2017

Nově navrhovaný rodinný dům v rámci studie lokality „Familie“. Současně je plánována výstavba krytého garážového stání a objektu dílny shodného technického řešení (jednoduchý tvar kvádru -systémový zámečnický výrobek).Objekt SO.01 –rodinný dům je obdélníkového tvaru srozměry: 15,661x 8,895m, sedlová střecha, výška hřebene: +7,270 (vztaženo k 0,000 = podlaha v1NP). Objekt SO.02 –systémový zámečnický výrobek, obdélníkový půdorys 3,2 x 5,5 m, plochá střecha, výška atiky: 2,5 m. Vzhled objektu je řešen v návaznosti na okolní zástavbu a požadavky vzešlé z umístění v CHKO Žďárské vrchy. Jednoduchý tvar stavby, sedlová střecha bez výrazných přesahů, sklon střešní roviny je 40°, fasáda –venkovní omítková směs + částečný dřevěný obklad.
Architektonické řešení – Objekt rodinného domu bude vystavěn na obdélníkovém půdorysu, rohy objektu budou zvýrazněny hmotovým navýšením tloušťky TI zateplovacího systému, bude se jednat o orámování o šíře hrany 500 mm a tloušťky 150 mm.
Konstrukční systém – dřevostavba. Nosná rámová konstrukce tvořená hranoly 60×160 mm, z vnější strany opláštěna velkoformátovými deskami a aplikován KZS (minerální vlna). Z interiéru je aplikována vzduchotěsná vrstva, instalační rošt vyplněný TI a opláštění velkoformátovými deskami. Tvarové, materiálové i barevné řešení vychází zlokality ovlivněné CHKO Žďárské vrchy.
Celkové provozní řešení – přístup kobjektu je navržen již vrámci studie zastavění lokality „Familie“ z nově budované komunikace, ve které jsou vedeny veškeré inženýrské sítě. Na Pozemek je navržen sjezd o šířce 5,0m. Původní poloha sjezdu, navržená ve studii zastavění byla posunuta o cca 10,8 m směrem kjihovýchodu a to zejména zdůvodu možnosti parkování na pozemku a přímého vjezdu ke krytému garážovému stání.
1NP –jihovýchodní hrana objektu: dětské pokoje, vstup, obývací pokoj; severozápadní hrana objektu: ložnice, koupelna, pracovna, TM, kuchyně. Střed dispozice je vyplněn komunikačním koridorem –chodbou. Hlavní vstup do objektu je zjihovýchodní strany, další vstupy jsou navrženy do obývacího pokoje také zjihovýchodní strany. Samostatný vstup má i technická místnost situovaná na severozápadní straně objektu. 2NP –je navrženo jako neobytné, určené pro skladování především sezónních věcí a drobných předmětů –přístup je řešen pomocí půdních schodů instalovaných ve stropě místnosti 101 –chodba u vstupu.

Zastavěná plocha všech nově navržených objektů: 167,38 m2