Pojem projektová dokumentace zahrnuje poměrně velké množství možností rozlišení dle druhu využití a své podrobnosti.

Mezi základní dělení se řadí:

  • Studie – při záměru stavebníka stavět, je právě studie výchozím bodem pro určení konečné podoby finálního projektu. Studie se řadí spíše do umělecké a tvůrčí části projektování, kde se stanovuje základní koncepce objektu, jeho logická návaznost na okolní prostředí, vnitřní dispozici a fungování stavby jako celku. Je běžné, že studie je předkládána v několika variantách, ze kterých se následně vybírá „vítězný“ koncept, který se rozpracovává do větších podrobností v dalších fází projektové dokumentace.
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí – je oficiální dokumentace předkládaná příslušnému stavebnímu úřadu, na jejímž základě povolí umístění stavby. Vypracovává se na základě přílohy č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb.
  • Dokumentace pro ohlášení stavby – obsahově totožná s dokumentací pro stavební povolení, jen s tím rozdílem, že nejsou potřebná všechna vyjádření dotčených orgánů a vyřízení takového povolení je rychlejší. Zpracovává se v případě, kdy není vyžadováno stavební povolení.
  • Dokumentace pro stavební povolení – nejrozšířenější a nejvíce požadovaná dokumentace. Na základě tohoto stupně stavebník (objednatel / investor) získává stavební povolení, na jejímž základě může provádět daný stavební záměr. Podrobnost této dokumentace je dána v náležitostech stanovených přílohou č. 5 vyhlášky 499/2006 Sb.
  • Zadávací dokumentace stavby – ucelený soubor dokumentace sloužící pro výběr zhotovitele stavby. V drtivém procentu případů se tato dokumentace využívá u zakázek podléhajícím zákonu o zadávání veřejných zakázek. V měřítku rodinných domů je tato dokumentace nevyužívaná.
  • Dokumentace pro provedení stavby – vysoce podrobná dokumentace, ve které jsou zpracovány všechny důležité detaily stavby a to jak v oblasti stavební, tak i technologické. Tato dokumentace obsahuje veškeré potřebné podklady pro provedení stavby. Součástí jsou jednotlivé profese, technologie a další návaznosti, které se na dané stavbě vyskytují. Na základě této dokumentace by se měly všechny stavby provádět. Běžný stav, ale tuto dokumentaci úplně míjí a stavby rozsahu běžných rodinných domů se provádějí na základě stavebních povolení, což sebou nese mnohá rizika nedopracovanosti projektu a koordinaci jednotlivých řemesel.
  • Realizační dokumentace stavby – úroveň podrobnosti je shodná s dokumentací pro provedení stavby, jen s tím rozdílem, že technické řešení je navrženo již na konkrétního výrobce / dodavatele stavby / technologické části.
  • Dokumentace skutečného provedení stavby – tato dokumentace se zpracovává až po dokončení stavebního záměru a to pro zachycení skutečného provedení díla. Tuto dokumentaci mimo jiné podrobně zachycuje vyhláška 499/2006 Sb.

Projektovou dokumentací stojící mimo základní rozdělení je pasport stavby.

  • Pasport stavby – základní zakreslení stávajícího objektu spolu se základním popisem stavby. K této dokumentaci není zapotřebí autorizace, jedná se pouze o technické zakreslení stávajícího stavu převážně u starší zástavby, která nebyla zanesena do katastrálních map a příslušný stavební úřad daný objekt neeviduje.